Begränsad garanti TILE & UNICO

GARANTIVILLKOR

Följande garanti gäller under livstid* för produkter vilka används i torra bostadsmiljöer innomhus samt under 5 år för produkter som används i kommersiella/offentliga miljöer med normalt slitage. Garantin beskriver också tillverkarens skyldigheter.

Observera att samtliga nedan nämnda villkor ska vara uppfyllda för att kunna åberopa garanti. Kontakta tillverkaren, distributören eller återförsäljaren om Du är osäker.

Denna garanti gäller endast för den första ägaren, dvs. ursprungsköparen av golvet. Den person som anges på inköpsfakturan eller kvittot betraktas som den första ägaren. Garantin gäller för alla inköp av FAUS® högteknologiska laminatgolv som skett efter att garantivillkoren utfärdats (se nedan).

Tillverkaren garanterar konsumenten att:

• Melaminytan inte kommer att slitas ut under garantitiden.

• Golvets mönster inte kommer att blekas eller försvinna av solljus, UV-ljus eller annan artificiell belysning av normal hushållskaraktär under garantitiden.

• Golvet inte kommer att drabbas av missfärgning från oavsiktligt spill av normala konsumtionsvaror såsom mat och dryck under garantitiden.

• Golvet inte har tillverkningsfel

Golvet kommer att motstå skador som orsakats av normalt spill av hushållsvatten så länge anvisningarna för rengöring och underhåll följs och golvet har lagts i enlighet med läggningsanvisningar. Kvarlämnad fukt på golvet, alltför våt rengöring och/eller användning av olämpliga rengöringsmedel måste alltid undvikas.

Om produkten uppfyller samtliga villkor uppställda i detta dokument kommer tillverkaren att ersätta den ursprungliga konsumenten för de felaktiga plankorna med nya plankor i sin ursprungliga utformning eller motsvarande, i händelse av att färg eller mönster utgått och ersatts av ny färg eller nytt mönster. Läggnings-, borttagnings- och/eller arbetskostnader eller andra kostnader, av vilket slag de vara må, ersätts aldrig. Inga andra ersättningar kommer att utgå.

För att garantin skall gälla måste slutkonsumenten underrätta tillverkaren eller distributören om fel - genom direktkontakt eller via en auktoriserad återförsäljare - senast 30 dagar efter att felet upptäcks, och alltid inom garantiperioden. Efter denna tidsfrist kommer inga reklamationer att godkännas.

Denna garanti kan inte överlåtas och är endast giltigt för den ursprungliga slutkonsumenten (namngiven på inköpsbeviset).

Denna garanti täcker inte slitage eller skador som orsakats av läggning, rengöring, vård eller reparation utfört på något annat sätt än vad som anges i det bifogade bladet med instruktioner som finns i paketet.

Denna garanti täcker inte skador som orsakats av någon av följande omständigheter:

• Olyckor, missbruk eller felaktig användning.

• Felaktig installation, bristfälligt underhåll eller permanent kontakt med extrema temperaturer.

• Skador orsakade under transport av tredje part.

• Modifiering, ombyggnad, reparationer eller tjänster som utförts av obehöriga FAUS® återförsäljare.

• Slitage eller skador som orsakats av force majeure.

• Onormal förslitning eller mekanisk påverkan såsom t.ex. (men ej begränsat till) skador orsakade av ”stilett”-klackar, hårda stötar, repor (orsakade t.ex. av att möbler dragits över golvbeläggningen), otillräckliga möbelskydd (t.ex. möbeltassar), grus, sand eller andra slipmedelaktiga element eller hack. Möbelfötter måste alltid förses med lämpligt skyddande material. Möbler med fasta hjul måste förses med mjuka hjul, lämpligt skyddsunderlägg eller skyddande hjulkoppar.Observera att minskad glans inte utgör ytslitage. Ytliga repor från daglig användning måste accepteras.

• Skador som orsakats av vatten, på grund av alltför fuktig betong, hydrostatiskt tryck, översvämningar från ismaskin, kylskåp, diskbänk, diskmaskiner eller ledningar.

• Plankor med brutna fogar på grund av att de har blivit lagda och resta mer än tre gånger.

Garantin omfattar inte heller de problem som orsakas av fabrikationsfel som inte identifieras före installationen. Golvplankor måste alltid kontrolleras noga före och under installationen. Produkter med synliga fel får under inga omständigheter installeras.

Garantin gäller endast i de fall där de skadade områdena av FAUS® plankor är synliga, påtagliga och påverkar en yta större än en kvadratcentimeter.

Om du vill lämna in ett anspråk enligt denna garanti, skall golvet ha varit lagt enligt installationsanvisningarna som ingår i det bifogade blad med instruktioner som finns i paketet.

Inga anspråk kommer att godkännas enligt denna garanti utan bevis på inköp. Den ursprungliga konsumenten måste lämna in eller skicka ett giltigt kvitto eller andra handlingar som styrker köp av FAUS® av auktoriserade återförsäljare. Den ursprungliga slutkonsumenten måste lämna in eller skicka till FAUS® auktoriserade återförsäljare en skriftlig, detaljerad beskrivning av problemet, tillsammans med ett fotografi som visar problemet som omfattas av garantin. Detta skall sedan sändas till följande adress:

Floor World AB, Box 307, 731 27 KÖPING

Detta kommer sedan att vidaresändas till tillverkaren

FAUS INTERNATIONAL FLOORING, S.L.U.
C/ Alquerietanº19
46727 Real de Gandia(Valencia) España

Tillverkaren ger ingen annan garanti eller underförstådd garanti än den som beskrivs i detta dokument; vare sig garantier för säljbarhet eller produktens lämplighet för särskilt ändamål. Inga andra kompensationer kommer att utgå än de som föreskrivs i detta dokument. Tillverkaren tillåter ingen att ta på sig någon skyldighet eller ansvar i sitt namn i samband med denna produkt.

Denna garanti ger konsumenten särskilda juridiska rättigheter. Andra rättigheter kan finnas som varierar från land till land. För alla tvister och juridiska åtgärder som skulle uppstå i samband med denna garanti, skall den ursprungliga slutkonsumenten avstå från någon annan jurisdiktion och acceptera skiljedom av E-46700 domstolar i Gandia, Spanien. Skulle krav in under denna garanti avvisas, skall alla juridiska utgifter och kostnader betalas av den ursprungliga slutkonsumenten.

* Livstids garanti gäller för den ursprunglige slutkonsumenten (namngiven på inköpsbeviset), under hela dennes livstid och så länge denne bor i den bostad golvet lagts.